Federation management

Medet Guliyev - President of Federation MADAT GULIYEV
President of Federation
Sahib Alakbarov – Vice president of Federation SAHIB ALAKBAROV
I vice-president of Federation
Fuad Haciyev – Vice-president of Federation FUAD HAJIYEV
Vice-president of Federation
Farhad Aliyev – General secretary of Federation ROBERT EYYUBOV
Vice-president of Federation